bugdd.com | บั๊คดีดีดอทคอม รวมบริษัทให้บริการกำจัดปลวกดีๆ ทั่วประเทศ (บริษัทบริการกำจัดปลวกลงโฆษณา ฟรี!! คลิ๊ก)
088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
093-635-3915 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

บริษัทกำจัดปลวกคลองสานบริษัทกำจัดปลวกคลองสานรายละเอียดบริษัทฯคลิปวิดีโอ

หัวข้อข่าว : ปลวกตัวร้ายทำลายบ้าน กำจัดให้สิ้นซากอย่างปลอดภัย


ปัญหาหนักอกของทานที่เปนเจาของบานทั้งหลาย คือการที่มีสัตวตัวเล็กๆ ที่ไมไดรับเชิญ พากันเข้ามากัดกินทำลายโครงสร้างบ้านที่เป็นไมแถมยังลามไปถึงเครื่องเรือน เครื่องใชที่ทําจากไมอีกดวย สรางความเสียหายมากมายจนเจาของบานถึงกับกุมขมับ และตองหาหนทางกําจัดเจาปลวกตัวราย พรอมกับหาวิธีปองกันไมใหปลวกมากัดกินบานสวย ๆ อีก

 

"ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก" จึงเป็นทางเลือกที่เจ้าของบ้านหลายรายนำมาใช้ บางรายก็นิยมใช้บริการจากผู้รับจ้างกำจัดปลวก ทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านต้องสัมผัสกับสารที่ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก ซึ่งสารนี้จัดเป็นวัตถุอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่เราสามารถหลบเลี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้นี้ ถ้ามีความเข้าใจและรู้จักวิธีป้องกัน 

 

 

วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก

วิธีการป้องกันและกำจัดปลวกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.  การปองกันและกำจัดปลวกโดยไม่ใช้สารเคมี หลายวิธีดังนี้

1.1    การใช้ศัตรูธรรมชาติเช่น การใช้เชื้อราหรือแบคทีเรีย

1.2    การใช้กับดักแสงไฟในการดึงดูดหรือขับไล่แมลงเม่าที่จะผสมพันธุ์ ส่งผลให้ปริมาณปลวกที่จะเกิดใหม่มีปริมาณลดลง

 

2.  การใช้สารเคมีกำจัดปลวก

2.1   การฉีดพ่น หรืออัดสารเคมีกำจัดปลวกลงในพื้นดิน ซึ่งใช้ในการป้องกันและกำจัดปลวกทั้งก่อนและหลังปลูกสร้างอาคาร

2.2   การใช้เหยื่อเปนผลิตภัณฑที่มีผลยับยั้งการลอกคราบของปลวกทำให้ตัวปลวกออนที่ไดรับสารนี้ลอกคราบไมไดและตายไปในที่สุด สวนปลวกที่ไดรับสารนี้จะแพรสารเคมีใหกับปลวกตัวอื่ นๆ ในรัง ซึ่งวิธีนี้จะใชระยะเวลานานกวาแต่ปลวกจะตายทั้งรัง

 

สําหรับสารเคมีกําจดปลวก พบว่า ที่มีการใช้ในประเทศไทยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1.  กลุ่มอรกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) เปนสารที่มีอันตรายตอคนและสัตว์รวมถึงมีพิษตกค้างในสิ่งแวดลอม โดยใชเพื่อทําเปนแนวปองกันปลวกและสามารถฆาปลวกไดทันทีเมื่อปลวกสัมผัสกับสาร

2.  กลุ่มไพรีทรอยดสังเคราะห (Synthetic Pyrethroid) เปนสารไลปลวก มีกลิ่นออนและเป็นอัตรายสูงต่อสัตว์น้ำ

3.  กลุ่มอื่น ๆ 

-    กลุมคลอโรนิโคตินิล (Chloronicuetinyl) จะออกฤทธิ์ทําใหระบบประสาทของแมลงผิดปกติ

-    กลุมเฟนนีลไพราโซล (Phenyl Pyrazole) เปนสารเคมีที่มีผลกระตุนระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้ทํางานมากกว่าปกติทำให้เกิดอาการชักตายได้

-    กลุ่มไซเลน (Silane) 

4.  การใชสารป้องกันรักษาเนื้อไม้ (Wood Preservative) มีคุณสมบัติเปนทั้งสารกําจัดแมลงและสารกำจัดเชื้อรา

5.  การใช้สารสกัดจากพืช เชน ใบยูคาลิปตัส ใบเสม็ด ใบหรือเมล็ดสะเดา ใบกะเพรา เป็นต้นซึ่งจะออกฤทธิ์เร็วแต่จะมีอายุการใช้งานสั้น

 

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกวัตถุอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

สําหรับผู้ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปองกันและกำจัดปลวกมาฉีดพ่นฆ่าปลวกในบาน กอนใช้ผูบริโภคควรอานคําแนะนําบนผลิตภัณฑใหเขาใจอยางละเอียดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ซึ่งบนฉลากของผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยคำแนะนำวิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนและการแก้พิษเบื้องต้น โดยไมควรฉีดหรือพ่นผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีอาหารหรือเครื่องดื่มวางอยู่ ที่สําคัญควรทำความสะอาดมือหรือร่างกายทุกครั้งหลังการใช้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 

การใช้บริการจากผู้รับจ้างกำจัดปลวก ...เลือกให้ดีอย่าให้ถูกหลอก

สําหรับผูที่ไมตองการลงมือฆาปลวกเอง การใชบริการจากกลุมผูรับจางกําจัดปลวกก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งการเลือกใชบริการจัดการกับปลวกรวมไปถึงแมลงและสัตวอื่น ควรพิจารณา ดังนี้

-                   ขอดูเอกสารที่แสดงการไดรับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือใบแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  ใบอนุญาตหรือใบแจงนี้จะทําใหทราบชื่อที่ตั้งผูใหบริการ และตองมีชื่อผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายรวมถึงรายการชื่อวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหนําไปใช้ในการให้บริการด้วยซึ่งออกโดยจ อย.

-                   เอกสารจากผูใหบริการที่ มีการระบุรายละเอียดสารเคมีวัตถุอันตรายที่ใชเช่น คําเตือนอาการเกิดพิษวิธีแกพิษ เอกสารแนะนําความปลอดภัย

-                   ตรวจสอบผลิตภัณฑที่ใชโดยฉลากตองมีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ไดจาก อย. และฉลากแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑที่ชัดเจน ไดแก ชื่อทางเคมีและอัตราสวนสารสําคัญเลขทะเบียน อย.วอส. ชื่อที่ตั้งผลิต ผู้จำหน่าย ขอความแสดงประโยชนวิธีใชคําเตือน การเก็บรักษา ขอความแสดงการเกิดพิษ วิธีแกพิษและคําแนะนําสําหรับแพทยรวมถึงขอบงใชวิธีผสมอัตราสวนการใช้

-                   สังเกตการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานวามีการใชผลิตภัณฑตรงตามวัตถุประสงค์การใชตามที่ระบุไว้บนฉลากหรือไม่

-                   หากพบเห็นการใหบริการที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑสามารถรองเรียนหรือแจง  เข้ามาได้ที่สายด่วน อย.1556 


วันที่ประกาศ :
11 มีนาคม 2555  16:39:39

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการใช้ยากำจัดปลวกด้วยตนเอง
ปลวก (Termites)
กำจัดปลวก กับ เอ็กซ์เทอร์ร่า (EXTERRA)
บ้านปลอดปลวก – รอบรู้เรื่องบ้านๆ ตอนที่ 2
เชื่อจอมปลวกยักษ์ทำธุรกิจเฮง
ปลวกรู้ทัน.....
อย่างนี้ก็มี! ปลวกบุกธนาคารอินเดีย สูญ10ล้าน
นักวิจัยไทยเจ๋งใช้สมุนไพรฆ่าปลวก (เอ็กไซด์ไทยโพสต์ 4 มิ.ย.)
'แซนฮอส' บุกจัดสรร-คอนโดลุยธุรกิจปลวกดันยอดขาย 25 ล้าน
เซนตริคอน / sentricon
ปลวก Termite (White ants)
สาเหตุของการเกิดปลวกมากที่ประเทศไทย
เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
ปลวกตัวร้ายทำลายบ้าน กำจัดให้สิ้นซากอย่างปลอดภัย
ปลวกผู้ย่้อยสลายในธรรมชาติ
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
การป้องกันกำจัด...ปลวก
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (3/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (2/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (1/3)
รู้จัก "วงจรชีวิตของปลวก" ก่อน "ใช้บริการกำจัดปลวก" กันดีไหม?
ไส้เ้ดือนฝอยกับการกำจัดปลวก...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก.....
ผลิตใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก
ไส้เดือนฝอยพิฆาตปลวก หนึ่งทางเลือก....ไม่ใช้สารเคมี
ปลวก.. สู่การเปลี่ยนโฉมพื้นบ้าน(อายุกว่า 20 ปี)
พบวิธีใหม่กำจัดปลวกแบบธรรมชาติ
บ้านปลอดปลวก “นาโน ไบโอโฮม”
ธุรกิจกำจัดปลวกสะพัด 8 พันล้าน
เกษตรยุคใหม่ ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก โดย...รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
พลังงานชีวภาพจาก...ปลวก!
เชอร์วู้ด เคมิคอล(SWC) เล็งลงทุนตั้งโรงงานผลิตในออสเตรเลียปี 54 หากมียอดขายตามเป้า
พิษน้ำมันซัดธุรกิจกำจัดแมลงเจ๊ง
กรมวิทย์ฯ ออกโรงเตือน ภัยจากสารเคมีกำจัดแมลง
“ครีม”ปัดจิกด่าใครแค่อยากหาคนกำจัดปลวก
แนะใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวกปลอดภัย
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
ทีวีไกด์: "เดอะ จ๊อบ"เส้นทางของมืออาชีพ ส่ง “แอร์” เจาะลึกกำจัดปลวก จันทร์ 21 ก.พ.นี้!!
โปรโมชั่น: คุ้ม 2 ชั้น! กำจัดปลวกราคาถูกใจ ฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ
ดูแลบ้านหลังน้ำลด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฟรี! กำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำท่วมขัง
บั๊ก สตอพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดูแลบ้านหลังน้ำลด
“เอ็นซิสเท็กส์” เปิดตัวโปรแกรมการรับประกันการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย
“เอ็นซิสเท็กส์”เปิดตัวโปรแกรมรับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมกำจัดปลวก
เอ็นซิสเท็กซ์ จัดแคมเปญพิเศษ"รับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวกในวงเงิน 3 ล้านบาท"
กสิกรไทยจัดเดือนส่งเสริมสินเชื่อบ้าน คิดดอกต่ำ กู้บ้านแถมแจ๋ว
กำจัดปลวกกับเคล็ดลับบ้านไม้ไร้ปลวก
อิคาริ กำจัดปลวก แมลง
ไทยคว้าแชมป์ราชินีปลวก ตัวใหญ่เกือบ3นิ้ว-พบที่ค่ายทหาร
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดกำจัดปลวกโตสวนกระแสเตรียมนำเข้าเทคโนโลยีรองรับตลาด
พีเอสที เผยลูกค้าใส่ใจสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพกำจัดปลวกมาแรง
เครื่องอัดน้ำยากำจัดปลวก
พีเอสที เชื่อมั่นคุณภาพ รุกตลาดประมูล
PST โชว์เทคโนโลยีกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดรับกำจัดปลวก ปี 50 แข่งดุ ดันสมาคมฯ สร้างมาตรฐานให้ผู้บริโภค
ธ.เกียรตินาคิน ร่วม NPA Grand Sale โปรโมชั่นพิเศษ
พีเอสที ชี้ตลาดกำจัดปลวกครึ่งปีหลังแข่งดุ เตือนผู้บริโภคระวังสารเคมีด้อยคุณภาพ
ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส บริษัทกำจัดปลวกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SANHOS
บริษัทกำจัดปลวก Bug People จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า
ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง มอบ GiftVoucher พร้อมระบบกำจัดปลวก
กำจัดปลวก…แถมฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ ไร้กังวลเรื่องสารเคมี
สมาคมธุรกิจสร้างบ้านจับคู่ธุรกิจกำจัดปลวก
์Nemesisกำจัดปลวก
Xtermกำจัดปลวก
เอ็กซ์เทอร์ร่ากำจัดปลวก
ปลวกนักคิดกับภารกิจลับ
เผยอดีตเมีย"ไทเกอร์"รื้อบ้านหรู คาดปลวกกินอื้อ ยังใจบุญบริจาควัสดุเหลือใช้
ปลวกมะเร็งร้ายภัยบ้าน
กำจัดปลวกดีๆทั่วประเทศ
สมุนไพรกำจัดปลวก
ปลวกกับการกัดกิน
กำจัดปลวก กับวิธีที่คุณเลือกใช้ให้เหมาะสม?
ปลวกกับบ้านเป็นของคู่กัน
ปลวก วัฏจักรชีวิตในกองดิน
กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร
ทดสอบจากแอดมิน


(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)  >>คลิ๊กที่นี้<<